Giới thiệu về ban chi ủy

 

1. Đồng chí: Bùi Vĩnh Tuy

Ngày sinh:29/10/1981

Chức vụ: Hiệu trưởng

                          

2. Đồng chí: Vũ Xuân Lương

Ngày sinh:06/03/1970

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

  Hình ảnh

3. Đồng chí: Nguyễn Thành Công

Ngày sinh:17/7/1979

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Hình ảnh